از اعمال کردن فونت تایپ فیس ها به ویو ها خسته شدید ؟ با این کتابخانه میتوانید تنها با چند خط کد فونت پیشفرض اپلیکیشنتون رو تغییر بدید. و همچنین میتوانید در کد های xml به صورت مستقیم به ویو ای خاص فونتی رو اعمال کنید.

روش استفاده

ابتدا کتابخانه را به پروژه اضافه کنید .

از طریق گریدل:

implementation 'io.github.inflationx:calligraphy3:3.0.0'
implementation 'io.github.inflationx:viewpump:1.0.0'

فونت های خود را به پوشه  assets  اضافه کنید.

برای فعال سازی و تغییر فونت پیشفرش اپلیکیشن کد زیر را باید به onCreate کلاس Activity اضافه کنید :

@Override
public void onCreate() {
  super.onCreate();
  ViewPump.init(ViewPump.builder()
    .addInterceptor(new CalligraphyInterceptor(
        new CalligraphyConfig.Builder()
          .setDefaultFontPath("fonts/ScriptestanFont.ttf")
          .setFontAttrId(R.attr.fontPath)
          .build()))
    .build()); 
}

در کد بالا میبینید که با استفاده از متد setDefaultFontPath فونت پیشفرض اکتیویتی را تغییر دادیم.

و همچنین این متد را به Activity اضافه کنید :

@Override
protected void attachBaseContext(Context newBase) {
  super.attachBaseContext(ViewPumpContextWrapper.wrap(newBase));
}

حال اگر شما فونت های دیگری را در پوشه fonts در assets ریخته باشید به این صورت در xml استفاده میکنیم:

<TextView fontPath="fonts/MyFont.ttf"/>

آدرس گیتهاب: https://github.com/InflationX/Calligraphy

یک برنامه نویس علاقمند به تکنولوژی
جمعه 2 نوامبر 2018